Môj prístup

V práci s klientami vychádzam predovšetkým z princípov etablovaných koučovacích a psychoterapeutických prístupov. V súčasnosti existuje na poli koučingu, psychoterapie a osobnostného rozvoja neprehľadné množstvo konkurujúcich si smerov a prístupov, ktoré sa líšia v teóriách či metódach, i keď sa medzi nimi nájde i rada spoločných a prelínajúcich sa prvkov. Sám sa necítim byť zaviazaný žiadnej jednostranne orientovanej škole a každému môjmu klientovi sa snažím ušiť unikátny prístup na mieru. Vo svojej praxi preto integrujem prvky vychádzajúce z rôznych prístupov, oslovujúce telesnú, psychickú aj spirituálnu rovinu existencie.

Teoretickým východiskom sú pre mňa predovšetkým poznatky psychoanalýzy, humanistickej a transpersonálnej psychológie, príspevky postmoderných konštruktivistických prístupov a súčasný výskum v oblasti neurobiológie. Pre konzultačnú prax nachádzam inšpiráciu najmä v metódach vychádzajúcich z telovej psychoterapie, psychodynamickej psychoterapie, na človeka zameraného prístupu (PCA), Gestalt terapie, regresnej terapie, krátkej terapie zameranej na riešenie (SFBT), humanistického koučingu a prístupov založených na všímavosti (mindfulness).

Nepracujem v rámci medicínskeho modelu, svojim klientom nestanovujem diagnózy ani neponúkam liečbu psychických porúch. V súlade s humanistickým pohľadom na človeka sa snažím klientov sprevádzať na ich vlastnej ceste sebapoznávania a osobnostného rastu; nachádzania ich vlastných riešení problémov, subjektívnych pocitov utrpenia, zmyslu; či ďalšieho smerovania v živote a napĺňania ich ľudského potenciálu smerom k sebarealizácii. Konzultácie ktoré ponúkam preto nie sú vhodné pre jedincov ktorí hľadajú rýchlu úľavu bez záujmu o hlbšie introspektívne sebapoznávanie a prácu na svojom osobnostnom rozvoji. Keďže služby ktoré ponúkam nie sú zdravotnou starostlivosťou, nie som povinný o klientoch viesť žiadnu dokumentáciu, čo ocenia hlavne klienti požadujúci vysokú mieru diskrétnosti.

Východiská

Koučing

Koučing je spôsob rozvoja pracovného a osobnostného potenciálu jednotlivca alebo skupiny ľudí a zároveň tiež proces hľadania riešení pracovných alebo medziľudských ťažkostí. Pomáha klientovi vo zvyšovaní jeho schopností a kompetencií a k odhaľovaniu jeho vlastných zdrojov zvládania obtiažnych situácií. Kouč nie je expertom na život a problémy klienta. V prvom rade stimuluje jeho vlastné zdroje a hľadanie jeho vlastných riešení, pretože verí, že klient sám je tým najlepším expertom na svoj vlastný život a svoje problémy.

V koučovacom procese sa kouč snaží čo najlepšie porozumieť situácii klienta a následne dopĺňa uhol videnia o pohľad zvonka, pýta sa na veci, o ktorých si myslí, že môžu unikať pozornosti klienta, dáva spätnú väzbu, rozširuje možnosti, hľadá súvislosti, doplní odborné informácie, ktoré môžu byť pre klienta užitočné. V konečnom dôsledku však objavenie a voľba konkrétneho riešenia zostáva na klientovi.

Psychoterapia

Psychoterapia je cesta riešenia osobnostných, emočných, vzťahových, či psychosomatických problémov psychologickými prostriedkami. Okrem terapeutického rozhovoru môže psychoterapia využívať aj široké spektrum neverbálnych metód akými sú napr. imaginácia, výtvarný prejav, práca so snami, pohybom, dychom, hlasom, dotykom, či rôzne relaxačné techniky. Základom každej psychoterapie je terapeutický vzťah – vzťah medzi klientom a terapeutom založený na dôvere a vzájomnom rešpekte, v ktorom sa klient cíti bezpečne.

Klient v terapii získava bezpečný priestor na sebavyjadrenie, na rozprávanie o veciach, ktoré možno pred nikým iným a možno ani sám pred sebou doteraz nevedel vypovedať. Má možnosť nazrieť hlbšie ku koreňom svojich psychických či fyzických problémov, postupne môže nahliadnuť a spracovať svoje strachy, úzkosti či bloky, ktoré mu bránia žiť slobodný a napĺňajúci život.

Psychoterapia nedáva hotové riešenia na komplikované ťažkosti a trápenia. Psychoterapia je proces, v ktorom je klient sprevádzaný terapeutom na ceste svojej vlastnej premeny a rastu. Terapeut nikdy nerozhoduje o tom, čo je v klientovom živote pre neho to správne. Expertom na svoj život je klient a ten za neho nesie plnú zodpovednosť. Preto terapeut nikdy neponúka hotové návody a nenúti klienta ku zmene, ale naopak rešpektuje klientove rozhodnutia a jeho osobné tempo zmeny.

Oproti koučingu sa psychoterapia zameriava na problémy, ktoré majú hlbší charakter a pre ich vyriešenie je potrebná dlhodobejšia práca so sebou samým. Keďže mnohé z našich vnútorných problémov majú svoj základ v zážitkoch z dávnej minulosti a počas života sa fixovali, je potrebná dostatočná motivácia a trpezlivosť na ich odhalenie a spracovanie. Psychoterapia vie odkryť príčiny našich problémov a smeruje k plnšiemu, celostnejšiemu a vedomejšiemu prežívaniu nás samých a našich životov.

Telová psychoterapia (body psychoterapia)

Telová psychoterapia, označovaná tiež ako psychoterapia zameraná na telo, či somatická psychoterapia, sa opiera o vzájomné prepojenie psychiky, emócii a telesných funkcii organizmu. Každá emócia má svoj fyziologický korelát v nervovej, hormonálnej a svalovej sústave ľudského organizmu. Zadržiavané emócie zo stresujúcich a traumatických zážitkov vytvárajú v tele rôzne trvalé napätia a bloky, ktoré spočiatku bránia plnému prežívaniu a neskôr sa môžu prejaviť v podobe rôznych psychických a psychosomatických ťažkostí.

Telová psychoterapia preto využíva okrem terapeutického rozhovoru i postupy priamej a nepriamej práce s telom. Telesná konštitúcia, postoj, dýchanie, výraz, vnútorné telesné pocity, impulzy a pohyby sú využívané ako „kráľovská cesta“ k našej osobnej histórii a vytesneným nevedomým obsahom. Uvoľnenie telesných a emočných blokov vedie k odstráneniu alebo zmierneniu psychických a psychosomatických ťažkostí, prehlbuje kontakt s vnútorným prežívaním, obnovuje prirodzenosť a spontaneitu telesného a emočného prejavu a umožňuje hlbšie poznanie seba samého. K tomu slúžia špeciálne techniky a postupy rozvoja vnútornej pozornosti, práce s dychom, pohybom, hlasovým prejavom, či dotykom.

Korene toho prístupu vychádzajú z práce rakúskeho psychoanalytika Wilhelma Reicha, ktorý objavil prepojenie medzi chronickým svalovým napätím a zadržiavanými emóciami a impulzmi. Reichovi žiaci a nasledovníci jeho teórie a metódy ďalej rozvíjali a dali tak vzniknúť mnohým novým smerom v rámci prúdu telovej psychoterapie. Medzi najvýznamnejšie súčasné smery v rámci telovej psychoterapie možno zaradiť Bioenergetickú analýzu (Alexander Lowen), Biosyntézu (David Boadella), Biodynamickú body-psychoterapiu (Gerda Boyesen), či metódu Hakomi (Ron Kurtz).

Telová psychoterapia je akceptovaná Európskou asociáciou pre psychoterapiu (European Association for Psychotherapy, EAP) ako vedecky overená metóda.

Ako prebieha prvá konzultácia?

Na naše vzájomné stretnutie je potrebné sa objednať telefonicky alebo e-mailom. Dohodneme si presný termín, aby ste nemuseli strácať čas čakaním. Dĺžka prvého stretnutia je 50 minút. Na prvom stretnutí sa zoznámime. Bude ma zaujímať s čím prichádzate, čo Vám robí problém, čo by ste chceli zmeniť. Budem sa Vás pýtať na skutočnosti, ktoré mi pomôžu lepšie chápať Vašu situáciu. Súčasne ale budem rešpektovať Vašu hranicu otvorenosti.

Následne Vám poviem najdôležitejšie informácie o mne, mojom vzdelaní, spôsobe práce, podmienkach vzájomnej spolupráce a takisto rád odpoviem na Vaše otázky. Na konci stretnutia sa dohodneme, či sa pokúsime spolu problém vyriešiť, dohodneme si cieľ našej spoločnej spolupráce a počet spoločných stretnutí. Ak si Vy alebo ja uvedomíme, že spolu pracovať nemôžeme (z mojej strany napríklad zistenie, že by bol vhodnejší iný odborník), odporučím Vám kontakty na iných odborníkov.

Ak sa dohodneme na ďalšej spolupráci, základom nášho spoločného úspechu bude otvorenosť, úprimnosť, rešpekt a dôvera. Bez týchto faktorov by pravdepodobne naša spolupráca nemala veľkú šancu na úspech.

Ak by ste z akýchkoľvek dôvodov na dohodnuté stretnutie nemohli prísť, dajte mi to prosím včas telefonicky vedieť, aby ste sa vyhli zbytočným poplatkom za prepadnutie termínu. Teším sa na stretnutie s Vami.